Alla kommuner och skolor har en IKT-strategi som grund för hur man vill arbeta med den digitala kompetensen i det dagliga arbetet. De allra flesta tar avstamp från EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser och Skolverkets förslag till nationell strategi för skolans digitalisering.

Förslaget från Skolverket innehåller insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla den digitala kompetensen som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Vad många kommuner och skolor har missat är att IKT-strategin behöver kompletteras med en strategi för sociala medier. 

Hur ser det ut idag?
Eleverna/ungdomarna är ständigt uppkopplade via mobilen i fickan. Många unga kommunicerar, konsumerar och producerar innehåll under stora delar av sin vakna tid och användarna blir bara yngre och yngre. De är ständigt uppkopplade på Instagram, Snapchat, Facebook och andra sociala medier.

Sociala medier erbjuder möjligheter att väcka diskussioner i olika frågor, både inom begränsade kretsar och i större skala. Diskussioner kan ske via bloggar, mobila appar, online-spel, wikier, podradiosändningar, kommentarsfält, olika forum, videor på YouTube, sociala plattformar som Facebook och Instagram eller mikrobloggar som Twitter.

Kort sagt kan man säga att en IKT-strategi är riktlinjer för hur vi använder digitala hjälpmedel som ett pedagogiskt verktyg i lärande situationer som t ex klassrummet. Medan en social mediastrategi är VAD och HUR vi vill kommunicera och uppfattas utanför klassrummet.

För det som skrivs i sociala medier kan snabbt få stor spridning samtidigt som det kan göra organisationen sårbar. Om vi har en genomtänkt strategi kan skolan dra nytta av att både lärare och elever hörs på rätt sätt i rätt kanal.

Därför kan det vara bra att ta fram en strategi med riktlinjer. För i takt med de sociala mediernas oerhörda genomslag de senaste åren, har både möjligheter och dilemman dykt upp för chefer och medarbetare.

Frågor som vi ofta stöter på både hos ledning och personal är:

 • Hur kan förskolans/skolans varumärke stärkas genom att sociala medier används?
 • Hur ser skolledningen på att lärare använder sociala medier i sin yrkesroll?
 • Hur ser lärarna på att använda sociala medier?
 • Vilka yrkesetiska frågor eller dilemman kan uppstå i sociala medier?
 • Hur ska sidor som till exempel Facebook och Instagram användas?
 • Vad ska publiceras och av vem?
 • Vem tar ansvar för att ta bort material som är olämpligt?
 • Hur ska lärare förhålla sig till vänförfrågningar från elever?

Social mediastrategi för skolan
Att formulera en strategi för en skola är lite speciellt eftersom den förmodligen är en av de mest uppkopplade arbetsplatserna alla kategorier – det tack vare eleverna.

En social mediastrategi är grunden för en organisations närvaro på nätet. Det är i strategiarbetet som man definierar sina målgrupper, vilka kanaler (den egna webbplatsen, sociala medier, YouTube, Google-annonsering m.m.) som man ska finnas i och vilket innehåll som ska publiceras i respektive kanal. Det är också här som vi ger riktlinjer för hur medarbetarna på skolan ska agera så att de kan vara tydliga i sin kommunikation med elever och föräldrar.

En social mediastrategi gör arbetet enklare för medarbetarna och gör att skolan blir tydlig i sin kommunikation med omvärlden för det digitala landskapet är oerhört stort och att dyka in i sociala mediadjungeln utan en strategi och plan kan i många fall innebära att man satsar tid, pengar och resurser på något som inte fungerar.

En genomtänkt strategi innebär med andra ord att skolan får en tydlig plan för hur man ska arbeta med sociala medier och övriga kanaler för att stötta skolans mål. Samtidigt ger en tydlig digital strategi personal och elever en insikt i hur olika digitala kanaler fungerar och hur man bäst använder dem för att kommunicera med skolans olika intressenter.

Tiden man har utrymme för att lägga på de olika kanalerna påverkar hur omfattande strategin kan tillåtas vara. Det vi vill förmedla påverkar vilken eller vilka kanaler man väljer, samt när och hur ofta man uppdaterar. Verksamheten, målgrupperna och skolans mål påverkar vilket slags innehåll man kommer att dela med sig av:

 • Stärker varumärket
  Att alla på skolan tänker och förstår att de är ansiktet utåt när de är på nätet och förmedlar samma bild av skolan som den bild skolan övergripande kommunicerar.
 • Tid, resurser och pengar
  Med en digital strategi satsar ni pengar, tid och resurser på något som fungerar och som kan utvärderas.
 • Tydlig plan
  En digital strategi ger en tydlig plan för hur man ska arbeta med sociala medier och övriga kanaler för att nå dit ni vill. Både internt på skolan och i kommunikationen med omvärlden.
 • Skapar fokus
  Så att ni gör rätt saker och har kommit överens om var och hur ni ska kommunicera.
 • Samma språk
  Med en nedskriven digital strategi blir det enklare att kommunicera vad som ska göras och vilka resultat som kan förväntas.
 • Målinriktad
  Med en digital strategi vet du var du hittar de som är intresserade av det du vill kommunicera.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med att ta fram en social mediestrategi, kontakta Kaj Runelund 070-7758877, kaj.runelund@brandcampus.se

Länkar:
Skolverket | Förslag på en nationell IT-strategi
Skolverket | Bilaga: Vad kan vi lära av andra länders nationella IT-strategier?
EU | Livslångt lärande