Vad vi gjort tillsammans med våra kunder


De Geergymnasiet – Ett kommunalt gymnasium i Norrköping

Kreativitet sedan 1868.

Bakgrund/förutsättningar

De Geergymnasiet flyttade in i sina nuvarande lokaler 1868 då under namnet Norrköpings högre allmänna läroverk. Men skolan har anor från 1850 talet som ett högre elementarläroverk. Sitt nuvarande namn fick man 1966 när skolan kommunaliserades. Vid en omorganisation 2010 delades gymnasieprogrammen upp mellan de kommunala gymnasierna för att de inte skulle konkurrera med varandra. Det innebar att skolan fick ett delvis nytt programutbud.

Mål

Att tillsammans med skolledning och medarbetare vitalisera och modernisera De Geergymnasiets uttryck samt att hitta en ny unik position för att bli tydliga i sin kommunikation med elever och föräldrar. Att ha en transparens så att alla i personalen känner sig delaktiga och engagerade i att skapa det nya varumärket och det nya uttrycket.

Metodik/lösningar

Som steg ett använde vi Brand Pics Personlighetstest av varumärken och stämde av vilken syn ledningsgruppen, medarbetare och elever hade på varumärket. Resultatet visade att de starkaste bilderna och orden symboliserade kreativitet, skapande, glädje, estetisk och tradition. Vi tog fasta på det och skapade en ny position för De Geergymnasiet – Kreativitet sedan 1868. Då får vi det bästa från det nya skapande och kreativa och det traditionella att skolan funnit sedan 1850-talet. Med den utgångspunkten skapade vi ett helt nytt uttryck som speglade den nya positionen.

Resultat

Det nya uttrycket lanserades i samband med den årliga gymnasiemässan i år. Därför finns det inga mätbara resultat än. Vad skolans personal upplever är att det var ett ökat intresse för de olika programmen och fler besökare på det uppföljande öppna huset.

Vad säger kunden?

“Vårt arbete har haft två tydliga mål, att personalen ska känna sig delaktig och engagerad under hela vår resa så att var och en kan ställa sig bakom det vi säger och lovar. Att få ett nytt och modernare uttryck. Resultatet blir att vi är tydliga både internt och mot elever och föräldrar, med vilka vi är och vad vi står för. Och så långt har vi lyckats. Nu ser vi med spänning fram mot att se resultatet i form av söksiffrorna som kommer i mitten på april 2017.”

– Bo Svensson, marknadsansvarig De Geergymnasiet

De Geer 1
De Geer 2
De Geer 3
De Geer 4
De Geer 5
3

YBC – ett gymnasium i Nacka

Vi vill förändra världen. Vad vill du?

Bakgrund/förutsättningar

Young Business Creatives är en skola som startades av Nacka kommun 2006. Man ville skapa ett nytt gymnasium eftersom kommunen växer. Innan starten gjordes ett grundläggande arbete med att formulera innehållet i skolan och ta fram egna program enligt den då gällande läroplanen. Man formulerade vision, mission och sju förmågor som skulle genomsyra hela verksamheten. När skolan startade hade man ett väldigt stort söktryck men i och med GY 11 tappade man marknadsandelar, eftersom skolan fick anpassa sina program efter de nya styrdokumenten.

Mål

  • Öka kunskapen om vad YBC är och vad de står för.
  • Öka antalet förstahandssökande till skolan.
  • Öka meritvärdet på de sökande.

Metodik/lösningar

Vi delade in arbetet i tre delar där vi gick igenom de dokument som formulerades när man startade skolan. Det vi såg var att YBC inte varit tydliga och konsekventa i sin kommunikation. Med det som grund positionerade vi skolan i förhållande till andra skolor och formulerade en kommunikationsstrategi för hur vi ska kommunicera skolan till olika målgrupper. För att tydligt visa vad YBC står för och vilka värderingar som ligger till grund för arbetet på på skolan.

Med kommunikationsstrategin som grund har vi producerat allt från kampanjer och broschyrer till t-shirts och nyckelband.

Resultat

Konsekvent marknadsföring om vad YBC står för har ökat kunskapen hos målgrupperna.

YBC har fått ökat antal förstahandssökande och har återigen kö till sina utbildningar. Som en följd av det har också de sökande högre meritvärde än tidigare.

Vad säger kunden?

“Vi har under de senaste åren tillsammans med BrandCampus arbetat konsekvent med vår marknadsföring och jag kan se att det verkligen gett resultat. Vi har stärkt vårt varumärke internt hos personal och elever och utanför skolan hos våra målgrupper och intressenter. Det betyder att vi har fått ett ökat söktryck och fler och fler söker oss i första hand. Ytterligare ett bevis på att vi gör rätt, är att vi kan se att många elever väljer YBC som skola i första hand och något av våra program i andra hand.”

– Oskar Sjöström, Rektor YBC

YBC broschyr 1
YBC broschyr 2
YBC broschyr 3
YBC broschyr 4
3

Kungsgård – ett gymnasium i Norrköping

Karriär sedan 1915

Bakgrund/förutsättningar

Kungsgårdsgymnasiet startade 1915 som Norrköping Handelsgymnasium och 1955 tog Norrköpings Stad över driften. 1966 bytte skolan namn till Kungsgårdsgymnasiet. Vid en omorganisation 2010 delades de olika gymnasieprogrammen upp mellan de kommunala gymnasierna för att de inte skulle konkurrera med varandra. Det innebar att Kungsgårdsgymnasiet fick ett delvis nytt programutbud.

Mål/syfte

Att tillsammans med skolledning och medarbetare vitalisera Kungsgårds varumärke och hitta en ny unik position för att bli tydliga i sin kommunikation med elever och föräldrar.

Metodik/lösningar

Tillsammans med ledning och medarbetare arbetade vi fram en varumärkesplattform med en ny position och en ny kommunikativ identitet.

Resultat

Men ett nytt tydligt varumärke och en tydlig kommunikation har Kungsgård tagit marknadsandelar och uppföljande mätningar visar att målgrupperna har en hög kunskap om vad Kungsgård står för och de upplever Kungsgård som en skola som levererar varumärkeslöftet – Karriär sedan 1915.

Vad säger kunden?

“Vårt nya uttryck och vår nya position har verkligen blivit ett lyft för oss. Internt är både medarbetare och elever stolta över Kungsgård och det ger oss styrkan att leverera och kommunicera vårt varumärkeslöfte: Karriär sedan 1915.

Idag är vi förstavalet för elever som vill läsa ekonomi i Norrköping. Det är jättekul och visar tydligt att vi tänkt rätt.”

– Claes Göransson, gymnasiedirektör för Kungsgårds- och De Geergymnasiet

Kungsgård broschyr 1
Kungsgård broschyr 2
Kungsgård broschyr 3
Kungsgård banner
3

Nyboda skola – en grundskola i Tyresö

Tillsammans skapar vi framtiden

Bakgrund/förutsättningar

Nyboda skola öppnades på 70-talet och 2010 stängde kommunen skolan för att bygga en ny skola på samma plats. 2012 var det dags att flytta tillbaka till en helt ny och modern skola. Då ville skolledningen arbeta med innehållet i den nya skolan för; “det är inte lokalerna som är det viktiga utan innehållet – det vi vill och det vi gör varje dag”.

Mål/syfte

Att tillsammans med skolledning och medarbetare ta fram vision, mission och värderingar och tillsammans skapa ett klimat och en plan för att leva som man lär.

Metodik/lösningar

Vi delade in arbetet i tre delar där vi först arbetade med en varumärkesgrupp med medlemmar från ledningsgrupp och medarbetare, för att sedan arbeta med hela personalen.

  1. Vilket varumärke har vi med oss från gamla Nyboda skola?
  2. Vilket varumärke vill vi att nya Nyboda skola ska ha?
  3. Hur ska vi formulera och leva vårt varumärke?
  4. Hur ska vi kommunicera vårt varumärke till vår omvärld?

Resultat

Steg 1: Samtliga medarbetare enades om vision, mission och värderingar. Man enades också om ett grundläggande arbetssätt med formuleringen; för att nå de pedagogiska målen och skapa en god lärandemiljö arbetar vi enligt vår modell som vi kallar Nybodatrappan. Vi vill att våra elever ska utvecklas till modiga, kreativa vuxna med framtidstro. Allt sammanfattades i skriften Vår vision, mission, en trappa och fyra färger.

Steg 2: Var att kommunicera den nya skolan externt, dels för att visa vad Nya Nyboda står för och dels för att informera elever och föräldrar inför skolvalet.

Vad säger kunden?

“Resultatet av vår varumärkesprocess är att vi alla på skolan har samma bild av varumärket, vår värdegrund och vad det betyder för var och en av oss i det dagliga arbetet.

Men själva resan var minst lika viktig och gav oss framförallt tre saker: Både varumärkesgruppen och hela personalen blev utmanade och det gjorde att vi började tänka i nya banor. Vi fick en koppling mellan Tyresö Kommuns värderingar och Nybodas egna värderingar och var och en fick tiden att översätta det personligen för att komma fram till hur: ‘jag’ ska leva det vi lovar och kommit överens om, varje dag i varje möte.”

– Kia Broomé, rektor Nyboda Skola

Nyboda broschyr
Nyboda broschyr 2
Nyboda broschyr 4
Nyboda broschyr 3
3

Lillsved – Gymnastikförbundets folkhögskola

Mötesplatsen för idrott och hälsa

Bakgrund/förutsättningar

I Lillsveds verksamhetsplan är ett av de strategiska målen att arbeta med varumärket och varumärkeslöftet. Både ledning och medarbetare upplevde att varumärket inte var tydligt i organisationen och därför inte heller tydligt mot omvärlden.

Mål/syfte

För att Lillsved ska lyckas i konkurrensen måste samtliga medarbetare ha klart för sig hur Lillsveds varumärke fungerar och vad det står för. Det är först då man blir tydlig med vad som skiljer Lillsveds varumärkeslöfte från andras.

Målet var att skapa en gemensam syn på Lillsveds varumärke och varumärkeslöfte och hur alla ska agera för att uppfylla löftet i samtliga möten och i all kommunikation både internt och externt.

Metodik/lösningar

Vi bestämde tillsammans med ledningsgruppen att använda oss av upplevelsebaserat lärande och storgruppsmetodik, där den grundläggande idén är att positiv utveckling kräver hög delaktighet och utbyte av erfarenheter. Syftet var att ta tillvara den kunskap och den erfarenhet som finns i gruppen och därför planerade vi fyra träffa med samtliga medarbetare. Resultatet som gruppen kom fram till arbetades igenom mellan träffarna av respektive arbetslag och rapporterades tillbaka till ledningsgruppen

Steg 1: Vår vision och verksamhetsidé. Vi sorterar och definierar vad de betyder för oss.
Steg 2: Våra värdeord. Vilken betydelse har våra värdeord och hur leder de oss i våra möten.
Steg 3: Hur ska vi agera? För att leva vår vision, verksamhetsidé och våra värderingar fullt ut?
Steg 4: Vår gemensamma åtgärdslista och hur vi följer upp Vad behöver vi göra och hur vi följer upp, så att vi vet att vi är på rätt väg och gör rätt saker.

Resultatet som gruppen kom fram till arbetades igenom mellan träffarna av respektive arbetslag och rapporterades tillbaka till ledningsgruppen. Det slutliga resultatet presenterades i ett dokument med rubriken: Vår vision, vår verksamhetsidé och våra gemensamma värderingar.

Resultat

Medarbetarna upplever att varumärket blivit tydligare både internt och externt. Den konkreta åtgärdslistan som togs fram hjälper dem att förstå och leverera varumärkeslöftet i allt högre grad. Dokumentet och åtgärdslistan följs upp löpande av de olika verksamheterna och av ledningsgruppen.

Vad säger kunden?

“Resultatet överträffar mina förväntningar. Jag trodde aldrig att vi skulle få ihop våra olika viljor på så kort tid med ett så gott resultat. Nu arbetar vi löpande med uppföljning och alla är överens om hur vi ska leva som vi lär. Ett exempel på det är att vi har banderoller i vår entré som påminner oss själva och visar våra kunder/besökare: Vår vision, vår verksamhetsidé och våra gemensamma värderingar.”

– Magnus Erstrand, VD

Lillsved broschyr 1
Lillsved bild 1
Lillsved bild 2
Lillsved broschyr
3

Folkuniversitet – ett oberoende studieförbund

Att göra medvetna val.

Bakgrund/förutsättningar

Målet med Kundomloppet var att skapa ett gemensamt synsätt kring produktutveckling och marknadsplanering. Kort sagt en gemensam syn på hur arbetet med att skaffa och behålla kunder.

Anledningen var att Folkuniversitetet arbetar på en allt mer konkurrensutsatt och utvidgad marknad samtidigt som förändringstakten är högre än någonsin och informationsbruset massivt.

Mål/syfte

Att ge hela organisationen samma synsätt och en stabil grund att stå på i marknadsarbetet och i arbetet med att anpassa långa utbildningar och kortare kurser till kundens behov. För att nå det sattes tre mål upp:

  1. En gemensam plattform – samma syn och samma verktyg.
  2. Från masskommunikation till målgruppsanpassning.
  3. Att göra medvetna val att våga välja och välja bort.

Metodik/lösningar

Kundomloppet genomfördes som en utbildning med hela personalen vid tre tillfällen.

Steg 1: Redskap och verktyg för att skapa en överblick av marknaden.
Steg 2: Vem och vilka säljer vi till.
Steg 3: Varför ska kunden köpa av Folkuniversitet och hur och när ska vi nå dem.

Samtliga steg sammanfattades i ett utbildningsmaterial på 40 sidor där teorier och modeller redovisades så att samtliga medarbetare fick möjlighet att översätta och använda kunskapen i det dagliga arbetet.

Resultat

Medarbetarna delar samma synsätt, har fått samma målbild, arbetar med samma verktyg, modeller och samma plan. Det gör det lättare att kommunicera internt och en mer kundanpassad produktutveckling. Med målet att få fler kursdeltagare.

Vad säger kunden?

“Jag är både glad och stolt över att vi gett samtliga medarbetare ett gemensamt synsätt som gör att vi pratar samma språk när vi pratar marknadsfrågor och produktutveckling. Det kommer göra skillnad. Det var helt rätt av oss att använda workshopformatet och följa upp varje steg med övningar och en sammanfattande dokumentation. Medarbetarna tycker verkligen att det varit bra och att de vi förmedlat är konkret och användbart i deras dagliga arbete med att stärka vår konkurrenskraft.”

– Charlotte Sommarin, marknadschef Folkuniversitetet

Folkuniversitetet Kundomloppet 1
Folkuniversitetet Kundomloppet 2
Folkuniversitetet Kundomloppet 3
3

Referenslista BrandCampus

Berghs School of Communication
Bilda
Blommenbergsskolan
Borgarskolan
Centrum för Kunskapsutveckling
De Geergymnasiet
Drivhuset
Eskilstuna kommun
Folkuniversitetet
Friskolornas Riksförbund
Gävle kommun
Haga Gymnasiet
Hudikgymnasiet

 

Hudikskolan
Hvilan Utbildning
Informa IBC Sweden
Jensen Education
Jällagymnasiet
Kalmar Läns Gymnasieförbund
Karlstad Hammarö Gymnasieförvaltning
KF Gymnasiet
Kungsgårdsgymnasiet
Lillsveds Folkhögskola
Länsarbetsnämnden i Uppsala
Medborgarskolan
Nacka kommun

Nackademin
Norrköpings kommun
Nyboda skola
Rektorsakademien
Skolforum
Stockholms Fria Gymnasium
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen
Studiefrämjandet
Svalöfs Gymnasium
Thorildsplans Gymnasium
Tyresö Kommun
YBC

Vill du också ha hjälp med din skolas marknadsföring?